Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT DOOR MBDH TRAINING

MBDH Training kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website deze gegevens aan ons verstrekt.

MBDH TRAINING KAN DE ONDERSTAANDE PERSOONGEGEVENS VERWERKEN. 

Uw voornaam of voornamen en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

OPNEMEN TELEFOONGESPREKKEN

MBDH Training kan telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden en kwaliteitsdoeleinden en het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft hierbij op elk moment het recht een verzoek bij ons in te dienen om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren, bezwaar te maken of het opgenomen telefoongesprek te laten verwijderen. Indien u dit wenst, kunt u dit verzoek richten via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van de opnames. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn om de opnames te verwerken, of hebben wij de opnames nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren. 

NOODZAAK VERWERKING VAN UW GEGEVENS.

MBDH Training verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of nodig is in het kader van de met u gesloten overeenkomst, en/of om u per e-mail en/of per post te kunnen benaderen

Daarnaast kan MBDH Training uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit training en dienstverlening

HOE LANG BEWAART MBDH TRAINING UW GEGEVENS.

MBDH Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om een met u gesloten overeenkomst na te komen. Indien geen overeenkomst tot stand komt worden uw gegevens binnen een maand vernietigd.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDERE PARTIJEN.

MBDH Training verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Hiervan kan worden afgeweken in het kader van het nakomen van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting uw gegevens te verstrekken aan bij wet genoemde partijen.

AANPASSEN, INZIEN EN OF VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar persoonsgegevens@MBDH.horse

MBDH Training zal ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Deze privacy verklaring is gewijzigd op 23 mei 2018.